MIZUNO DRYLITE

เทคโนโลยี MIZUNO DRYLITE ดึงความชื้นส่วนเกินออกจากร่างกาย ทำให้ปากน้ำแห้งและสบายเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด