นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เข้าใจ คุณใช้เว็บไซต์ MIZUNO APAC (THAILAND) หรือ HTTPS://WWW.MIZUNO.COM/TH/ ("ไซต์") ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ปรากฏตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ (และจะมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ) โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกาหนดเหล่านี้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว” เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรารวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของเรา

ข้อมูลเบื้องต้น

MIZUNO APAC (THAILAND) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา และผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่มีอยู่ผ่านไซต์ของเรา (“บริการ”) เราจะดาเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่า ข้อมูลที่คุณเปิดเผยยังเป็นส่วนตัว และจะนามาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในที่นี้เท่านั้น
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราใช้วิธีการใดเพื่อจัดการ รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากัดในลักษณะใดเพื่อนาเสนอและปรับปรุงส่วนของการให้บริการของเรา ซึ่งในประเทศไทย กิจกรรมของธุรกิจดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล”) เราดาเนินธุรกิจสอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล และให้การรับประกันว่า ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณจะปลอดภัยและมั่นคงอยู่เสมอ

คำจำกัดความ

เราใช้คาเฉพาะหลายคาที่มีคาจากัดความภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) "ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงจากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีหรือมีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในบันทึกของเรา ที่อาจได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สาหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ "ข้อมูลผู้ใช้" หมายถึงข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดและรูปแบบอื่นๆ ของข้อมูลที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ "รวบรวม" คานี้นามาใช้เมื่อเราผสมรวมข้อมูลจากหลายๆ บุคคลหรือผู้ใช้ "ไม่ระบุตัวตน" ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของแต่ละบุคคลหรือนิติบุคคล หรือเชื่อมโยงบุคคลหรือนิติบุคคลเฉพาะเข้ากับข้อมูลดังกล่าว

ความแม่นยาของข้อมูลและความยินยอมของบุคคลที่สาม

โปรดยืนยันว่า ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้กับเรานั้นสมบูรณ์ แม่นยา เป็นจริง และถูกต้อง หากคุณไม่สามารถรับประกันได้อาจส่งผลให้เราไม่สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอให้กับคุณได้
นอกจากนั้น เมื่อคุณนาเสนอข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ ให้กับเรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (รวมถึงคู่สมรส บุตร ผู้ปกครอง และ/หรือลูกจ้างของคุณ) คุณได้ชี้แจงกับเราว่า คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เรา

ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

หากคุณคลิกที่ไซต์ของเรา เราเพียงแค่รวบรวมและจัดเก็บชื่อโดเมนและชื่อโฮสต์ที่ผู้ใช้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เช่น AOL.COM) รวมถึงที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการของเบราว์เซอร์ผู้ใช้ วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ลิงก์ไปยังไซต์ของเราโดยตรง หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ลิงก์หลังจากเข้ามาที่ไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินจานวนผู้เยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของไซต์เรา เพื่อพิจารณาตาแหน่งต้นทางของผู้เยี่ยมชม และปลายทางของผู้เยี่ยมชมจากไซต์ และเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราจัดการและวิเคราะห์ที่อยู่ไอพี เพื่อให้เรานาเสนอบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม และจัดทาสถิติปริมาณการสัญจรภายในไซต์ บางครั้งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ให้กับบุคคลที่สาม เช่น เมื่อเรารวบรวมและเปิดเผยข้อมูลการสัญจรภายในไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและเชิงการค้า เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม เราจะกาหนดให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) ทั้งนี้ MIZUNO APAC (THAILAND) เป็นเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมบนไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่ขาย เปิดเผยหรือให้เช่าข้อมูลนี้แก่ผู้อื่นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หากคุณลงทะเบียนบนไซต์ของเรา คุณสามารถติดต่อและทาการซื้อขายกับ MIZUNO APAC (THAILAND) ผ่านไซต์ของเรา หากคุณติดต่อเรา เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่คุณให้ผ่านกระบวนการนี้ รวมถึง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน หากมี ซึ่งเราอาจมีรหัสผ่านให้คุณเลือกใช้ หากคุณเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดขณะที่ล็อกเข้าสู่ไซต์ของเรา เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว หากคุณติดต่อเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลการติดต่อนั้นไว้ในไฟล์เฉพาะสาหรับคุณ
เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เพื่อสร้างคุณสมบัติต่างๆ ที่เราหวังว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของบริการต่างๆ และช่วยให้คุณใช้ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังอาจรวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และแจ้งให้ทราบถึงบริการใหม่ๆ ได้ในเวลาที่เหมาะสม เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ [เป็นเวลา [10]ปีหลังจากคุณใช้บริการของเราเป็นครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าคุณจะแจ้งเป็นอย่างอื่น] คุณอาจร้องขอการเข้าถึงและขอรับสาเนาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา คุณอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวหากมีการจัดทาหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยระบบที่ทางานโดยอัตโนมัติ และอาจนามาใช้หรือเปิดเผยโดยอัตโนมัติ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้กับหุ้นส่วนของเรา บริษัทในเครือและกิจการร่วมค้าที่แสดงจุดยืนว่าจะให้บริการตามที่คุณต้องการ และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ แต่จะกาหนดให้บุคคลที่สามนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) เมื่อจาเป็น เราอาจโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศไทย รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนและญี่ปุ่น และในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อรับประกันว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นามาใช้ (รวมถึงพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล) เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่เก็บรวบรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนไซต์ และการใช้บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลในทางประชากรศาสตร์และข้อมูลสถิติเพื่อการทาการตลาด การวิจัยและวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนั้น เราอาจจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจเป็นคาขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นๆ หากเหมาะสมเพื่อปกป้องคุณ หรือเพื่อเชื่อมโยงกับการสอบสวนเหตุฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจทาให้เราหรือผู้ใช้ของเราพัวพันกับเหตุรับผิดตามกฎหมาย ไซต์ของเราจะขอข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยการกาหนดให้ผู้ใช้ทาแบบสารวจหรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะๆ ซึ่งการมีส่วนร่วมในแบบสารวจหรือการแข่งขันเหล่านี้เป็นเรื่องของการสมัครใจโดยแท้ ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถเลือกว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ ข้อมูลที่ขออาจรวมถึงข้อมูลติดต่อ (เช่นชื่อและที่อยู่) และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ) จะมีการใช้ข้อมูลติดต่อเพื่อแจ้งผู้ชนะและรับของรางวัล ส่วนข้อมูลในแบบสารวจจะนามาใช้เพื่อควบคุมหรือปรับปรุงการใช้และความพึงพอใจของไซต์นี้

หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ให้กับเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่ใช้บริการที่เรานาเสนอที่จะให้บริการเมื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลชื่อของคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่ปรับสถานะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน หรือไม่ติดต่อกับเรา ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ของการลงทะเบียน หรือการตอบรับต่อการติดต่อใดๆ แต่คุณยังคงเข้าดูไซต์ของเราได้เป็นปกติเช่นเดิม แต่เมื่อคุณลงทะเบียนรายละเอียดบนหน้าการสมัครสมาชิกของเรา แสดงว่าคุณเห็นพ้องที่จะเปิดเผยรายละเอียดของคุณให้กับเรา

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ไซต์ของเราสามารถส่งไปที่เบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยให้คุณใช้ไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกสถานะและสิ่งที่คุณเลือกใช้เมื่อเข้ามาดูไซต์ของเรา จะมีการรีเฟรชคุกกี้ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ไซต์ โดยเริ่มต้นนั้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณอาจสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามา เราใช้คุกกี้รองรับวัตถุประสงค์สองประการดังนี้ (1) เพื่อช่วยให้ MIZUNO APAC (THAILAND) ปรับข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลลูกค้า และ (2) ในบางสถานการณ์ เพื่อเชื่อมโยงคุณเข้ากับข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้คุกกี้ คุณอาจล็อกเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณประหยัดเวลา แม้การไม่ยอมรับคุกกี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของคุณขณะดาเนินการต่างๆ บนไซต์ของเรา แต่คุณจะต้องยอมรับคุกกี้เพื่อล็อกเข้าสู่ระบบ และใช้บริการอินเทอร์แอ็คทีฟบางบริการบนไซต์

การลบหรือการแก้ไขข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล

คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูล ไม่ระบุตัวตนให้กับข้อมูลดังกล่าว ระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่คุณพบในข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อเราได้รับคาขอของคุณ เราอาจลบข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา ไม่ระบุตัวตนให้กับข้อมูลดังกล่าว ระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่คุณพบในข้อมูลดังกล่าวได้ตามลาดับ ตามขอบข่ายที่กฎหมายกาหนด หากลบข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของไซต์ที่กาหนดว่าคุณต้องเปิดเผยข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึง เมื่อลบข้อมูลนี้แล้ว เราจะเก็บรักษาสาเนาของข้อมูลดังกล่าวไว้เฉพาะเพื่อให้เราปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้ คาสั่งของทางการ แก้ไขข้อพิพาท แก้ไขปัญหา บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ที่คุณลงนามผ่านไซต์ของเรา และตามที่จาเป็นและเห็นสมควรอื่นๆ ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ ที่เปิดเผยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทารายการบนไซต์หมายถึงบันทึกของการทาธุรกรรมทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากทาธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การเก็บรักษาข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล

ในกรณีที่ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณไม่มีประโยชน์กับธุรกิจหรือกฎหมายอีกต่อไป หรือเมื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณไม่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการเก็บรักษาข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เราจะลบ ทาลายหรือปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม

บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) จะกล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดย MIZUNO APAC (THAILAND) เท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่น อาจมีการใช้กฎระเบียบอื่นว่าด้วยการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือความเชื่อมโยงกับ MIZUNO APAC (THAILAND) หรือไม่ก็ตาม เนื่องจาก MIZUNO APAC (THAILAND) ไม่ได้ควบคุมหลักการด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม คุณจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น เมื่อคุณลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น เราขอแนะนาให้คุณตั้งคาถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม
เราไม่พยายามควบคุม และขอเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ทาให้ข้อมูลนั้นดูได้บนไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรืออาจเป็นข้อมูลที่สร้างความราคาญ ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และในบางกรณี ข้อมูลเหล่านั้นจะกากับด้วยชื่อที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยชื่อที่หลอกลวง

ความปลอดภัย

ไซต์นี้ดาเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของเรา MIZUNO APAC (THAILAND) ใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความปลอดภัย และแนวทางด้านนโยบายที่เข้มงวดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระบุเอกลักษณ์ของลูกค้าของคุณจากการลักลอบเข้าถึงหรือการใช้อย่างไม่เหมาะสม และเราจะปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยของเราอยู่เนื่องๆ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
หากคุณพบว่าเราละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่นามาใช้ว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานให้เจ้าหน้าที่กฎหมายรับทราบ

การตอบสนองต่อการติดต่อ

เราตอบสนองต่อการติดต่อทั้งหมดจากผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อเสนอพิเศษในบางโอกาส เหตุเพราะเราให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราจึงเสนอตัวเลือกไม่รับการสื่อสารประเภทเหล่านี้ โปรดพิจารณาตัวเลือกและการเลือกไม่รับข้อเสนอต่างๆ ได้จากด้านล่าง

การปรับปรุงข้อมูลของไซต์และบริการ

เรายังจะส่งการปรับปรุงคาประกาศเกี่ยวกับบริการและไซต์ให้กับผู้ใช้ เราติดต่อผู้ใช้เพื่อเสนอบริการที่แจ้งขอผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล สอบถามแนวทางที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณในปีที่ผ่านมา หรือต้องการยกเลิกการอนุญาตจากที่เคยยินยอมให้เราใช้ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อ [เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (ดูรายละเอียดได้จากหน้า “ติดต่อเรา”)] และเราจะพยายามดาเนินการตามคาขอของคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ โปรดทราบว่า
-  (ก) เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณหากจะส่งผลต่อสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือหากเป็นการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลที่รวมมาพร้อมกับข้อมูลนั้น
-  (ข) เราจะเปิดเผยข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลได้ เราจาเป็นต้องตรวจยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ และอาจขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาขอของคุณ เราอาจปฏิเสธคาขอดังกล่าวหากเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการเช่นนั้น พร้อมชี้แจงเหตุผลให้คุณทราบ โปรดทราบว่า เราอาจใช้เวลาพอสมควรเพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณที่ประสงค์เข้าถึงไซต์ของเรา เพราะเราอาจต้องกู้คืนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บ และทบทวนข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าควรเปิดเผยข้อมูลใด และเราต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากคุณในจานวนที่เหมาะสมกับการกู้คืนข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ

 

ตัวเลือก/ปฏิเสธการรับบริการ

ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการรับประกาศหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเราอาจเลือกปฏิเสธการรับข้อมูลเหล่านี้ด้วยการตอบกลับ โดยเขียนว่า ยกเลิกบริการ ไว้ตรงบรรทัดชื่อเรื่องของอีเมล

ผู้เยาว์

MIZUNO APAC (THAILAND) ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแสดงความรับรู้ต่อเด็กที่อาจไม่สามารถทาการเลือกใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งขอแบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ MIZUNO APAC (THAILAND) ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เด็กอายุต่ากว่า 13 ปีเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ โดย MIZUNO APAC (THAILAND) ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือรวบรวมข้อมูลระบุเอกลักษณ์ของลูกค้าจากเด็กที่อายุต่ากว่า 13 ปี

การผนวกรวม สินทรัพย์ ยอดขาย และอื่นๆ

หาก MIZUNO APAC (THAILAND) หรือสายธุรกิจใดของบริษัทถูกขาย ค้าประกันหรือขายทิ้งเนื่องจากมีความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการผนวกรวม การขายสินทรัพย์ การล้มละลายหรืออื่นใด ให้ถือว่าฐานข้อมูลผู้ใช้ของ MIZUNO APAC (THAILAND) อาจนามาขายได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น และข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงโดยผู้รับสืบทอดหรือผู้ซื้อ

วิธีติดต่อกับ MIZUNO APAC (THAILAND)

หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ SUPPORT.TH@MIZUNO.COM.SG

ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

MIZUNO APAC (THAILAND) อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) เป็นระยะๆ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ดังนั้นโปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าวอยู่เสมอ MIZUNO APAC (THAILAND) จะจัดทาลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของ MIZUNO APAC (THAILAND) ที่จะปรากฎบนหน้าจอเมื่อคุณอยู่บนไซต์ของเราเพื่อให้คุณนามาใช้อ้างอิงในอนาคต การใช้ไซต์ของคุณหมายถึงคุณให้การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MIZUNO APAC (THAILAND) และคุณเห็นพ้องกับการแก้ไขใดๆ ที่มีขึ้น