นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างรอบคอบ การใช้งานเว็บไซต์ของ MIZUNO SINGAPORE ที่อยู่เว็บ https://www.mizuno.com/th/ ("เว็บไซต์") แสดงว่าคุณยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และยินยอมต่อเงื่อนไขและหลักการทั่วไปซึ่งอธิบายไว้ในที่นี้ (และตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) หากคุณไม่ยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ โปรดดูหัวข้อชื่อว่า “ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูล” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของเรา

ข้อมูลเบื้องต้น

Mizuno Singapore มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของเรา และผู้ใช้งานของบริการอื่น ๆ ที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา ("บริการ") เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้คงความเป็นส่วนตัว และถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในที่นี้เท่านั้น

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore คือเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ และแจ้งเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานข้อมูลเหล่านั้นของเราซึ่งมีอย่างจำกัด ซึ่งเป็นไปเพื่อจัดทำและปรับปรุงข้อกำหนดของบริการ ในสิงคโปร์ กิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวแห่งสิงคโปร์ (หมายเลข 26 แห่งปี 2012) (“PDPA”) เราดำเนินธุรกิจของเราโดยปฏิบัติตาม PDPA และรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณจะมีความปลอดภัยและมั่นคง

คำจำกัดความ

ตลอดทั้งเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore เราใช้คำศัพท์ที่มีคำจำกัดความเฉพาะอยู่หลายคำ
"ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงข้อมูลในทะเบียนของเราตามที่อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ส่งเอกสาร หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของคุณ
"ข้อมูลผู้ใช้" ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งหมด และข้อมูลในรูปแบบอื่นใดที่อธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore รวมถึง อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
"รวมข้อมูล" คำนี้ใช้เมื่อเรารวมข้อมูลจากหลายบุคคลหรือหลายผู้ใช้
"ไม่ระบุตัวตน" ข้อมูลซึ่งไม่ระบุตัวตนบุคคลหรือนิติบุคคล หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับข้อมูลดังกล่าว

ความถูกต้องของข้อมูลและความยินยอมของบุคคลภายนอก

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดที่ส่งให้กับเรานั้น ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นจริง และถูกต้อง หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ในส่วนของคุณ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก (รวมถึง คู่สมรส บุตรหลาน พ่อแม่ และ/หรือพนักงาน) คุณได้อธิบายต่อเราว่า คุณได้รับความยินยอมของบุคคลภายนอกแล้ว เพื่อมอบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ให้ของพวกเขาเหล่านั้นกับเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูล

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียกดู เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บเฉพาะชื่อโดเมนและโฮสต์ที่ผู้ใช้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เช่น aol.com), เลขที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้, ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้, วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์, และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเชื่อมโยงโดยตรงมาถึงเว็บไซต์ของเรา หรือที่ผู้ใช้เชื่อมโยงไปหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัดจำนวนผู้เยี่ยมชมที่เข้าชมส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินว่าผู้เยี่ยมชมของเราเชื่อมโยงมาจากที่ใด และผู้เยี่ยมชมของเราเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ใด และเพื่อช่วยให้เราทำให้เว็บไซต์ของเรามีประโยชน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราจัดเรียงและวิเคราะเลขที่อยู่ไอพี เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย เฝ้าตรวจการใช้งานที่เหมาะสม และสร้างสถิติปริมาณการใช้งาน ข้อมูลประเภทนี้บางครั้งมีการแบ่งปันให้กับบุคคลภายนอกต่าง ๆ เช่น เมื่อเรารวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้งานของเว็บไซต์ สำหรับจุดประสงค์เพื่อการตลาดและการโฆษณา เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอก เราจะกำหนดให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามมาตรฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore Mizuno Singapore เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือให้เช่าข้อมูลนี้กับผู้อื่นในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่เปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถสื่อสารและติดต่อกับ Mizuno Singapore ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณสื่อสารกับเรา เราจะเก็บรวมรวบและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่คุณมอบให้ผ่านขั้นตอนนี้ รวมถึงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณด้วย ถ้ามี ซึ่งเราอาจเลือกให้กับคุณ หากคุณทำธุรกรรมขณะที่เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น หากคุณส่งการสื่อสารถึงเรา เราจะเก็บรวบรวมการสื่อสารดังกล่าวในไฟล์เฉพาะสำหรับคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เพื่อสร้างคุณลักษณะที่เราหวังว่าจะช่วยให้บริการน่าดึงดูดและใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้น และการแจ้งเตือนถึงบริการใหม่อย่างทันท่วงที เราอาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับพันธมิตร บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของเรา ซึ่งมุ่งมั่นจะตอบสนองความต้องการของคุณในการให้บริการ และพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ แต่มีการกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore ถ้าจำเป็น เราอาจส่งข้อมูลไปยังผู้รับที่อยู่นอกสิงคโปร์ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนและญี่ปุ่น ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อรับรองว่าข้อมูลได้รับการจัดเก็บอย่างสอดคล้องกับกฎหมายการปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง PDPA) เรายังอาจแบ่งกันข้อมูลที่รวมและไม่ระบุตัวตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้บริการ เช่น ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และสถิติ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด การวิจัย และจุดประสงค์อื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งเราได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ ถ้ามี เพื่อเป็นการปกป้องคุณ หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เราหรือผู้ใช้ของเราเผชิญกับการรับผิดทางกฎหมาย เว็บไซต์ของเราจะขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านทางแบบสอบถามหรือการแข่งขันเป็นครั้งคราว การเข้าร่วมในการทำแบบสอบถามหรือการแข่งขันเหล่านี้เป็นไปโดยสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้มีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ ข้อมูลที่ขออาจ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่) และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ) ข้อมูลติดต่อจะใช้เพื่อแจ้งผู้ชนะและมอบรางวัล ข้อมูลแบบสอบถามจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าตรวจสอบและพัฒนาการใช้งานและความพึงพอใจของเว็บไซต์แห่งนี้

หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

หากคุณไม่ต้องการมอบข้อมูลผู้ใช้บางอย่างให้กับเราแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานบริการที่มอบข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวให้กับเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บชื่อของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่เป็นผู้ใช้ลงทะเบียน หรือไม่ส่งการสื่อสารมาถึงเราได้ คุณจะไม่มีสิทธิ์รับประโยชน์ของการลงทะเบียน หรือรับคำตอบจากการสื่อสาร แต่คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ การลงทะเบียนรายละเอียดของคุณในหน้าการสมัครสมาชิกของเรา แสดงว่าคุณยอมรับที่จะแบ่งปันรายละเอียดกับเรา

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่เว็บไซต์ของเราสามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้ คุกกี้สามารถทำให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น โดยการบันทึกสถานะและการกำหนดลักษณะของคุณเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะรีเฟรชทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณอาจสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ เราใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ 2 ข้อ: (1) เพื่อให้ Mizuno Singapore ปรับเปลี่ยนข้อมูลตามฐานลูกค้าบางส่วน และ (2) ในบางกรณี เพื่อเชื่อมโยงคุณเข้ากับข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ และประหยัดเวลาของคุณได้ด้วยการใช้งานคุกกี้ แม้ว่าการปฏิเสธคุกกี้จะไม่รวบรวมความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเรา คุณจำเป็นต้องยอมรับคุกกี้เพื่อเข้าสู่ระบบและใช้งานบริการเชิงโต้ตอบในเว็บไซต์

การลบและแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เมื่อคุณร้องขอ เราอาจลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่คุณระบุในข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ถูกลบไป คุณจะสูญเสียการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ที่คุณต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ดังกล่าว เพื่อที่จะเข้าใช้งานได้ หลังจากลบไปแล้ว เราจะเก็บรักษาเฉพาะสำเนาของข้อมูลดังกล่าวเท่าที่เราจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ คำสั่งของรัฐ การระงับข้อพิพาท การแก้ไขปัญหา บังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ที่คุณทำสัญญาไว้ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือตามความจำเป็นที่สมเหตุสมผล ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ใด ๆ ที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมในเว็บไซต์ ซึ่งแสดงในทะเบียนของธุรกรรมทางธุรกิจนั้น จะไม่สามารถดัดแปลงได้ หลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายใด ๆ หรือเมื่อการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณไม่ได้ตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณมาอีกต่อไปแล้ว เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณระบุตัวตนไม่ได้

บุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore กำหนดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่ Mizuno Singapore เก็บรวบรวมมา หากคุณเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก อาจมีการบังคับใช้กฎที่แตกต่างออกไปสำหรับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงบริษัทในเครือ หรือความสัมพันธ์กับ Mizuno Singapore เนื่องจาก Mizuno Singapore มิได้ควบคุมหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก คุณจึงอยู่ภายใต้จารีตหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น เราส่งเสริมให้คุณสอบถามคำถามและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก

เรามิได้พยายามควบคุม หรือปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ผู้ใช้อื่นหรือบุคคลภายนอกมอบให้ ซึ่งสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรืออาจน่ารังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และในบางกรณีอาจมีชื่อที่ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ความระมัดระวังทุกอย่างในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ของเรา Mizuno Singapore ปรับใช้เทคโนโลนีและคุณลักษณะในการรักษาความปลอดภัย และใช้แนวทางนโยบายที่เข้มงวด เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของลูกค้าของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการนำไปใช้ที่ไม่เหมาะสม และเราจะปรับปรุงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องต่อไป เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ได้

การตอบสนองต่อการสื่อสาร

เราส่งคำตอบไปยังการสื่อสารทั้งหมดที่มาจากผู้ใช้ สมาชิกที่ยอมรับจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอพิเศษเป็นครั้งคราว เนื่องด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราจึงเสนอตัวเลือกให้ผู้ใช้ไม่ต้องรับการสื่อสารประเภทเหล่านี้ โปรดดูตัวเลือกและการเลือกออกของเราด้านล่าง

การปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ

เรามีการส่งการประกาศการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการให้กับผู้ใช้ เราสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อให้บริการที่ขอผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณ, ต้องการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะที่เราใช้งานและเปิดเผยของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณในปีที่แล้ว หรือต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้งานข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณ คุณสามารถติดต่อ [เจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลของเราได้ (ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่หน้าติดต่อเรา)] และเราจะหาวิธีดูแลคำขอของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ หมายเหตุ:

  • (ก) เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณ หากการทำเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือหากเป็นการละเมิดการรักษาความลับใด ๆ ที่แนบอยู่กับข้อมูลนั้น
  • (ก) เพื่อที่เราจะให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ใด ๆ เราจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของเรา และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ หากกฎหมายให้การอนุญาตให้ทำเช่นนั้น และจะบอกเหตุผลกับคุณ คุณควรตระหนักว่า เราอาจใช้เวลาตามสมควรในการประมวลผลคำขอเข้าถึง เนื่องจากเราอาจจำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลจากสถานที่จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล เพื่อกำหนดว่าข้อมูลใด ๆ ที่สามารถมอบให้ได้ โปรดทราบว่า เราจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าดำเนินการตามสมควรจากคุณในการกู้คืนข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณ

ตัวเลือก/การเลือกออก

ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการรับประกาศหรือเอกสารโปรโมชันจากเราอีกต่อไป สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ได้ โดยการตอบกลับเพื่อยกเลิกการสมัครในบรรทัดชื่อเรื่องในอีเมล

ผู้เยาว์

Mizuno Singapore เห็นพ้องกับอุตสาหกรรมโดยตระหนักว่าผู้เยาว์ไม่สามารถเลือกอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอทางออนไลน์ได้ ดังนั้น ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 13 จึงไม่ใช่เป้าหมายของ Mizuno Singapore ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ Mizuno Singapore ไม่ชักชวนหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนลูกค้าได้จากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 13 ปี

การควบรวมกิจการ ทรัพย์สิน การขาย ฯลฯ

หาก Mizuno Singapore หรือสายธุรกิจใด ๆ ของบริษัทถูกขาย จำนำ หรือตัดทิ้งจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการควบรวมกิจการ, การขายทรัพย์สิน, การล้มละลาย หรืออื่น ๆ แล้ว ฐานข้อมูลผู้ใช้ของ Mizuno Singapore อาจถูกขายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม และผู้รับช่วงต่อหรือผู้ซื้อจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้ทั้งหมด

ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ Mizuno Singapore ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Mizuno Online Store ที่อยู่ 10 Eunos Road 8, #07-31 Singapore Post Centre Singapore 408600 คุณยังสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ support.th@mizuno.com.sg

เบ็ดเตล็ด

Mizuno Singapore อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore เป็นครั้งคราว โดยมีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดเข้ามาตรวจสอบเป็นประจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง เพื่ออ้างอิงในอนาคต Mizuno Singapore จะสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore ฉบับปัจจุบันให้กับคุณบนหน้าจอเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้แสดงว่าคุณยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore และยอมรับต่อการแก้ไขใด ๆ หลังจากนี้