ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้า 2,500 บาทขึ้นไป

มีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้า 150 ถึง 2,499 บาท

5 - 9 วันทำการ

*โปรดอนุญาตให้มีเวลาดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาล

*พื้นที่นอกเมืองที่อยู่ห่างไกลอาจต้องใช้เวลาดำเนินการเพิ่มเติม

*Mizuno สามารถจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยหรือที่ตั้งสำนักงานเท่านั้นข้อตกลงในการจัดส่ง

กรุณาอ่านข้อตกลงในการจัดส่ง (ข้อตกลงในการจัดส่ง) อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการจัดส่งเหล่านี้ หากท่านไม่เห็นด้วยในข้อตกลงในการจัดส่งใดๆ เหล่านี้ กรุณาอย่าใช้หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากเว็บไซต์นี้

คู่สัญญา

คู่สัญญาของท่านในเว็บไซต์นี้ คือ บริษัท Mizuno Singapore Pte. จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครือบริษัท Mizuno Corporation และเปิดให้บริการร้านค้าแบรนด์ออนไลน์ของ Mizuno ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Mizuno เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตสินค้าที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงในการจัดส่งของ Mizuno จะมีผลเมื่อใด

ข้อตกลงในการจัดส่งเหล่านี้จะมีผลกับข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย Mizuno ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าใดก็ตามจากเว็บไซต์นี้หรือหน้าเว็บใดๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้โดยตรง การยอมรับข้อตกลงในการจัดส่งในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อจะถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลงในการจัดส่งที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ การดำเนินการต่างไปจากข้อตกลงในการจัดส่งเหล่านี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตกลงจากบริษัท Mizuno Singapore Pte. จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

ข้อเสนอและราคาของ Mizuno

ภาพแทนผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นพันธะและไม่เป็นการผูกมัด Mizuno แต่อย่างใด ในทางเดียวกัน Mizuno ไม่มีพันธะต้องชี้แจงความผิดพลาดทางธุรการและข้อผิดพลาดในคำอธิบายโปรโมชันและข้อความระบุอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีข้อแตกต่างด้านสีและด้านอื่นๆ เล็กน้อย อันเนื่องมาจากการนำภาพเข้าระบบ เทคโนโลยีการแสดงผล หรือสาเหตุทางเทคนิคอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป โดย Mizuno จะไม่รับผิดชอบในข้อแตกต่างและความคลาดเคลื่อนต่างๆ เหล่านี้

ราคาที่ระบุเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศไทย โดยราคาที่แจ้งเป็นราคาในหน่วยเงินบาท Mizuno ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและผลิตภัณฑ์ก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้า และ Mizuno ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติข้อเสนอหรือส่วนลดพิเศษต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

Mizuno มีค่าบริการในการจัดส่ง ค่าบริการเหล่านี้ (หากมี) จะถูกคิดแยกส่วน โดยจะระบุและทบเพิ่มลงในยอดรวมของคำสั่งซื้อ

สัญญาจะถูกทำร่วมกับท่านในลักษณะใด

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อท่านอยู่ในสถานะลูกค้า มิใช่ตัวแทนจำหน่าย และท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ได้

คำสั่งซื้อที่ท่านดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้เป็นเพียงคำเชิญชวนให้ท่านทำสัญญาซื้อขายเท่านั้น สัญญาซื้อขายจะได้รับการจัดทำก็ต่อเมื่อมีการยืนยันผ่านอีเมลที่ Mizuno ส่งถึงท่าน

ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่ Mizuno ในคำขอหรือคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดย Mizuno ไม่มีพันธะในการตอบรับคำสั่งซื้อ และมีอำนาจในการตรวจสอบยืนยันคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลได้ทุกเมื่อ หาก Mizuno ไม่ยืนยันคำสั่งซื้อของท่านภายใน 10 วันทำการ จะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นๆ ถูกปฏิเสธ