ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป

มีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้า 150 ถึง 1,499 บาท

คุณจะได้รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

*ในช่วงเทศกาล ระยะเวลาการจัดส่งจะนานกว่าปกติ

*พื้นที่ห่างไกลนอกเขตเมืองอาจต้องใช้เวลาจัดส่งเพิ่มเติม

*Mizuno สามารถจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งที่เป็นที่บ้านหรือสานักงานเท่านั้น

*เนื่องจาก COVID-19 คำสั่งซื้อของคุณอาจล่าช้าเนื่องจากเราพยายามจัดส่งให้ถึงมือคุณอย่างดีที่สุด

เงื่อนไขการจัดส่ง

โปรดอ่านเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ (เงื่อนไขการจัดส่ง) โดยละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณเห็นพ้องที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อใดของการจัดส่งเหล่านี้ ห้ามใช้หรือสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้

คู่สัญญา

คู่สัญญาของคุณสาหรับเว็บไซต์นี้คือ Mizuno APAC (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Mizuno Corporation และดาเนินกิจการร้านแบรนด์ของ Mizuno แบบออนไลน์ในประเทศไทย โดย Mizuno เป็นผู้ออกแบบและผลิตสินค้าที่นาเสนอบนเว็บไซต์นี้

การนาเงื่อนไขการจัดส่งของ MIZUNO เหล่านี้มาใช้

เงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้นามาใช้กับข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์นี้โดย Mizuno เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บเพจใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยตรง การยอมรับเงื่อนไขการจัดส่งในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อถือว่าคุณได้ยอมรับว่ามีการปรับใช้เงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้แล้วและให้ถือว่าจะทาการยกเลิกเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mizuno APAC (Thailand) Ltd. แล้วเท่านั้น

ข้อเสนอและราคาของ MIZUNO

การนาเสนอผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้มีขึ้นโดยไม่มีข้อผูกพันและไม่เป็นการผูกมัด Mizuno โดย Mizuno ไม่ต้องผูกมัดจากข้อผิดพลาดและความผิดปกติจากการดาเนินการที่เกี่ยวกับเนื้อหาการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดอื่นใดที่อ้างถึงบนเว็บไซต์นี้ การผิดเพี้ยนของสีเพียงเล็กน้อย และการผิดเพี้ยนในลักษณะอื่นของผลิตภัณฑ์อาจเป็นผลมาจากการรับภาพ เทคโนโลยีการแสดงผล หรือเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ Mizuno ไม่รับผิดต่อความเปลี่ยนแปลงและความผิดเพี้ยนเหล่านี้
ราคาที่ระบุไว้ในที่นี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้ว ราคาที่เสนอจะแสดงเป็นสกุลเงินบาทของไทย Mizuno ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ Mizuno ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จากัดหรือยกเลิกข้อเสนอหรือส่วนลดพิเศษใดๆ ได้ตลอดเวลา
Mizuno คิดค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งเหล่านี้ หากมี จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากและระบุไว้อย่างชัดเจน และบวกเพิ่มจากยอดรวมของสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ

สัญญาจะเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ได้อย่างไร

คุณสามารถทาการสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้บริโภค ไม่ใช่ผู้ค้าปลีก คุณต้องมีอายุ 18 ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์นี้
คาสั่งซื้อที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นเพียงคาเชิญถึงคุณเพื่อให้ดาเนินการขั้นสุดท้ายกับสัญญาขาย สัญญาขายจะสมบูรณ์เมื่อ Mizuno ส่งอีเมลยืนยันให้กับคุณแล้ว
คุณให้การรับรองว่าข้อมูลที่คุณเปิดเผยแก่ Mizuno ในคาขอหรือในคาสั่งซื้อนั้นถูกต้องและครบถ้วน Mizuno ไม่เคยมีข้อผูกพันที่จะต้องยอมรับคาสั่งซื้อ Mizuno มีสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะตรวจสอบคาสั่งซื้อล่วงหน้า หรือปฏิเสธคาสั่งซื้อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หาก Mizuno ไม่ยืนยันคาสั่งซื้อของคุณภายใน 10 วันทาการ ให้ถือว่าคาสั่งซื้อนั้นถูกปฏิเสธ