ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่โต้ตอบกับเว็บไซต์

การเข้าถึงและใช้งานของคุณในเว็บไซต์ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ https://www.mizuno.com/th/ ("เว็บไซต์") และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Mizuno Singapore Pte Ltd. ("Mizuno Singapore") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่งเราอาจทำการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เนื่องด้วยการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้ทำการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ในนามให้ จะถือว่าคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใด ๆ และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore และคุณเห็นด้วยว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับสัญญาใด ๆ ก็ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงลายมือชื่อจากคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของ Mizuno Singapore คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎที่บังคับใช้สำหรับบริการดังกล่าวซึ่งอาจมีการประกาศในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว นโยบายการยกเลิกและการคืนสินค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore และหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบทั้งหมดที่ประกาศในเว็บไซต์จะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยการอ้างอิง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore หรือหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่า หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง อย่าใช้งานเว็บไซต์

 

1. คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

ในปัจจุบัน บริษัท Mizuno Singapore เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์มหาศาล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MIZUNO และบริการสนับสนุนต่าง ๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการ "ตามที่เป็นอยู่" และบริษัท Mizuno Singapore ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความตรงต่อเวลา การลบข้อมูล การส่งมอบที่ผิดพลาด หรือการไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงเว็บบนอินเทอร์เน็ต ทั้งในทางตรงหรือผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ และต้องชำระค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงดังกล่าว หรือใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสาธารณะที่เปิดให้ใช้งานฟรีผ่านทางห้องสมุดสาธารณะ นอกจากนี้ คุณต้องจัดหาหรือมีอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บ รวมถึงคอมพิวเตอร์และโมเด็มหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ บริษัท Mizuno Singapore ดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง การให้ข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคลเท่านั้น โปรดเข้าชมเว็บไซต์ตามสบาย คุณสามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mizuno Singapore ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง การให้ข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องคงเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์และการแจ้งกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถขาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่าย ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ซ้ำ นำไปโพสต์ใหม่ ใช้งาน หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบ ตามเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Mizuno Singapore หรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวในแต่ละกรณี

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore

การลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวตนได้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้จะแสดงว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mizuno Singapore แล้ว หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore โปรดติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ Mizuno Online Store Customer Service, 10 Eunos Road 8, #07-31 Singapore Post Centre Singapore 408600 หรือติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้ที่ support.th@mizuno.com.sg

3. ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

คุณควรถือว่าทุกอย่างที่คุณเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น และนำไปใช้งานไม่ได้เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Mizuno Singapore บริษัท Mizuno Singapore ไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการที่คุณนำเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ไปใช้งานนั้นจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่มิใช่กรรมสิทธิ์ของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท Mizuno Singapore

4. การนำรูปไปใช้งาน

รูปบุคคลหรือสถานที่ที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Mizuno Singapore หรือบริษัทได้รับการอนุญาตให้ใช้งานแล้ว ห้ามให้คุณหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการมอบหมายจากคุณนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยเฉพาะ การนำรูปไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการสื่อสาร

5. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายจารีตประเพณีของบริษัท Mizuno Singapore บริษัท Mizuno Corporation และอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมายการค้า") ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็ปไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปากแต่อย่างใดหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Mizuno Singapore หรือบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ห้ามมิให้คุณนำเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นใดในเว็บไซต์ไปใช้งานโดยเด็ดขาด เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้คุณทราบด้วยว่า บริษัท Mizuno Singapore จะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

6. การใช้เนื้อหาของ Mizuno Singapore

การติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น รวมทั้งข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ การที่คุณส่งหรือโพสต์สิ่งใดไปยังบริษัท Mizuno Singapore หรือเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้อนุญาตให้บริษัท Mizuno Singapore หรือบริษัทในเครือ ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ มิใช่กรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลทั่วโลกและไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ ในการผลิตซ้ำ ดัดแปลง นำไปใช้ และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่งต่อ การเผยแพร่ การออกอากาศ และการโพสต์ในสื่อใด ๆ ทั้งที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ บริษัท Mizuno Singapore สามารถนำแนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริษัท Mizuno Singapore สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของคุณได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore

7. การเชื่อมโยงและผู้ลงโฆษณา

บริษัท Mizuno Singapore ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ใดก็ตามหรือทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่คุณเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หน้าเว็บภายนอก หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และไม่ใช่การแนะนำ การรับรอง หรือความรับผิดของบริษัท Mizuno Singapore การโต้ตอบสื่อสารหรือการติดต่อทางธุรกิจของคุณ หรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณาที่พบในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้ลงโฆษณาเท่านั้น Mizuno Singapore จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวหรือเป็นผลมาจากการมีผู้โฆษณารายดังกล่าวในเว็บไซต์ เรายินดีต้อนรับการเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถที่จะสร้างการเชื่อมโยงข้อความหลายมิติมายังเว็บไซต์นี้ได้ ตราบใดที่การเชื่อมโยงและการใช้งานลิงก์ดังกล่าวไม่ระบุหรือบ่งบอกถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการเป็นพันธมิตรของคุณหรือเว็บไซต์ของคุณจาก Mizuno Singapore ห้ามมิให้คุณจัดวางเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือรวมไว้ในเว็บไซต์อื่นหรือบริการอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Mizuno Singapore หรือผู้ถือสิทธิบัตรของบริษัท ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Mizuno Singapore

8. แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้งาน Mizuno Singapore

ห้ามมิให้คุณทำการละเมิดหรือพยายามที่จะฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้รายนั้นหรือการเข้าสู่ระบบในเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง (ข) การพยายามสืบค้น สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการตรวจสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเหมาะสม (ค) การพยายามแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้วยวิธีการส่งไวรัสมายังเว็บไซต์ การโอเวอร์โหลด การก่อกวนโดย "การส่งข้อมูลมากเกินไป", "การสแปม", "การส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก" หรือ "การโจมตีระบบ" (ง) การส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงการโปรโมตและ/หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ (จ) การปลอมแปลงแพ็คเก็ตเฮดเดอร์ TCP/IP หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของเฮดเดอร์ในอีเมลหรือการโพสต์กลุ่มข่าวสาร การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายจะเป็นผลให้มีความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา Mizuno Singapore จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และอาจเกี่ยวข้องกับและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการฟ้องร้องผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว

9. การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม

ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (ดังที่นิยามไว้ด้านล่าง) ซึ่งละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือมีลักษณะข่มขู่ เป็นเท็จ หลอกลวง ปลุกปั่น หมิ่นประมาท รุกรานของความเป็นส่วนตัว ลามกอนาจาร เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ บริษัท Mizuno Singapore อาจปฏิเสธมิให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในกรณีที่ Mizuno Singapore เชื่อว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือกฎหมายและระเบียบที่บังคับหรือไม่ก็ตาม

10. ข้อสงวนสิทธิ์

Mizuno Singapore ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ Mizuno Singapore ไม่รับผิดชอบใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียและ/หรือความเสียหายทั้งที่เป็นทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง หรือที่เป็นการลงโทษใด ๆ) สำหรับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาหรือการดำเนินการของเว็บไซต์

11. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

การใช้งานและการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณเข้าใจและยอมรับว่า Mizuno Singapore ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความตรงต่อเวลา การลบข้อมูล หรือการส่งมอบที่ผิดพลาด บริษัท Mizuno Singapore บริษัทในเครือ ผู้ลงโฆษณา ผู้บริหารของบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียและ/หรือความเสียหายทั้งที่เป็นทางตรง โดยอุบัติเหตุ เป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อม เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง หรือที่เป็นการลงโทษใด ๆ) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความดังกล่าวข้างต้น ทุกสิ่งที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นให้บริการแก่คุณ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขโดยนัยและ/หรือการรับประกันการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นบางส่วนของข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ บริษัท Mizuno Singapore ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณ เนื่องจากคุณได้เข้าถึง ใช้งาน หรือการเข้าชมเว็บไซต์นี้ หรือคุณได้ดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงจากเว็บไซต์

12. การหยุดให้บริการ

บริษัท Mizuno Singapore สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงว่าบริษัท Mizuno Singapore จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามหากมีการเปลี่ยนแปลง ระงับการให้บริการ หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์

13. ข้อมูลทั่วไป

ยกเว้นนโยบายการยกเลิกและการคืนสินค้าและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mizuno Singapore ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับบริษัท Mizuno Singapore เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัท Mizuno Singapore เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการในเครือ เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม บริษัท Mizuno Singapore สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคุณจะมีภาระผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าวและควรเข้าดูหน้าเว็บนี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณผูกพันอยู่ การที่ Mizuno Singapore ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือเป็นการผ่อนผันข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัท Mizuno Singapore จะถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมาย คุณและบริษัท Mizuno Singapore ตกลงที่จะยินยอมต่อเขตอำนาจส่วนบุคคลและพิเศษของศาลสิงคโปร์

ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่พึงประสงค์

Mizuno หรือพนักงานทุกคนในบริษัทไม่รับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งแนวคิดสำหรับแคมเปญโฆษณาใหม่ โปรโมชันใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ปรับปรุงใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เอกสาร แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งความคิด ผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นใหม่ ข้อเสนอแนะ หรืองานอื่น ๆ ("สิ่งที่เสนอให้พิจารณา") ที่ทางบริษัทไม่ได้ร้องขอไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามมายัง Mizuno หรือพนักงานของบริษัท วัตถุประสงค์หนึ่งเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อพิพาทเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาดของ Mizuno อาจมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ส่งมายัง Mizuno บริษัท Mizuno ตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่าบริษัทจะพลาดข้อเสนอแนะที่ดีเมื่อใช้นโยบายและกระบวนการที่เข้มงวดนี้ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์แสดงให้เราเห็นว่านโยบายนี้ ซึ่งองค์กรใหญ่ ๆ เกือบทุกองค์กรก็ใช้กัน เป็นแนวทางที่เราพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุดในระยะยาว และปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ตามมุมมองทางกฎหมาย เราหวังว่าคุณจะเข้าใจถึงสถานะของ Mizuno ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะขอให้คุณไม่ส่งแนวคิดของคุณมาให้เราแล้วแต่คุณก็ยังส่งมา ไม่ว่าการโต้ตอบสื่อสารของคุณจะกล่าวไว้ว่าอย่างไร ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับสิ่งที่คุณเสนอให้พิจารณา และเมื่อคุณได้ส่งแนวคิดมาให้พิจารณาแล้ว จะถือว่าคุณได้เห็นด้วยกับข้อกำหนดนี้

ข้อกำหนดเรื่องการเสนอแนวคิดให้พิจารณา

คุณยอมรับว่าภายใต้สิทธิบัตรที่คุณอาจเป็นเจ้าของ: (1) สิ่งที่คุณเสนอให้พิจารณาและเนื้อหาในนั้นจะกลายเป็นสิทธิ์ของ Mizuno โดยอัตโนมัติโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับคุณ (2) Mizuno สามารถนำสิ่งที่เสนอให้พิจารณาและเนื้อหาในนั้นไปใช้หรือแจกจ่ายได้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามและในรูปแบบใดก็ตาม (3) Mizuno ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งที่เสนอให้พิจารณา และ (4) ไม่มีหน้าที่ในการเก็บสิ่งที่เสนอให้พิจารณาเป็นความลับ

คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แม้นโยบายนี้จะบอกว่า Mizuno ไม่สามารถพิจารณาความคิดของคุณได้ และ Mizuno ไม่สามารถมอบค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ความคิดนี้ ข้อกำหนดนี้ไม่ได้แสดงว่าความเห็นดังกล่าวไม่มีคุณค่า เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งกับความสนใจของคุณที่มีต่อบริษัท Mizuno หากคุณต้องการส่งคำติชมของคุณมาให้เรา และเราหวังว่าคุณจะส่งมา เราเพียงขอให้คุณส่งให้เราโดยใช้แบบฟอร์มในนี้ หรือคุณสามารถเลือกจากพื้นที่อื่น ๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับแสดงคำติชม โปรดให้คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ Mizuno ที่มีอยู่เท่านั้น อย่ากล่าวถึงแนวคิดใด ๆ ที่นโยบายของ Mizuno ไม่อนุญาตให้ยอมรับหรือพิจารณา นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ Mizuno สามารถเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นความลับ Mizuno สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด


คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว และตกลงว่าการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงความยินยอมของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้