เงอื่นไขและขอ้กําหนด

โดยวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้ (“เงื่อนไขและข้อกำหนด”) คำว่ำ “คุณ” และ “ของคุณ” หมำยถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสำรกับเว็บไซต์
คุณเข้ำถึงและใช้เว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ https://www.mizuno.com/th/ (หรือ “ไซต์”) และเป็นเจ้ำของโดย Mizuno APAC (Thailand), Ltd. (“Mizuno Thailand”) โดยคุณจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ ซึ่งเรำอำจปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ คุณยังจะปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งหมดที่นำมำปรับใช้ เมื่อพิจำรณำถึงกำรใช้ไซต์ของคุณ หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดที่กระทำในนำมผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงหรือใช้ไซต์ คุณได้แสดงควำมยินยอมและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้น และยอมรับที่จะผูกพันโดยนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand นอกจำกนี้ คุณยังเห็นพ้องว่ำ เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้มีผลบังคับใช้เสมือนหนึ่งสัญญำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่คุณลงนำมรับรอง และเมื่อคุณใช้บริกำรเฉพำะของ Mizuno Thailand คุณจะปฏิบัติตำมแนวทำงหรือกฎระเบียบใดๆ ของบริกำรดังกล่ำว ซึ่งอำจแจ้งไว้บนไซต์เป็นระยะๆ ทั้งนโยบำยกำรยกเลิกและกำรส่งคืน นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand รวมถึงแนวทำงหรือกฎระเบียบทั้งหมดที่ปรำกฏบนไซต์จะรวมกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง โปรดอ่ำนเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้โดยละเอียดและบ่อยครั้งเนื่องจำกเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้ขัดแย้งกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand หรือแนวทำงและกฎระเบียบอื่นใดที่นำมำใช้ ให้ยึดตำมข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่ำว โปรดอย่ำใช้ไซต์หำกคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด

 

1. คำอธิบำยบริกำร

ปัจจุบัน บริษัท Mizuno Thailand ให้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลมำกมำยแบบออนไลน์แก่ผู้ใช้ รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรสนับสนุนของ MIZUNO คุณเข้ำใจและยอมรับว่ำ กำรให้บริกำรไซต์นั้นเป็นแบบ “ที่เป็นอยู่” และ Mizuno Thailand ไม่ต้องแสดงควำมรับผิดชอบต่อควำมทันท่วงที กำรลบกำรจัดส่งผิดพลำดหรือควำมล้มเหลวในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรใดๆ ของผู้ใช้ หำกต้องกำรใช้ไซต์ คุณต้องได้รับสิทธิ์เข้ำถึง World Wide Web ไม่ว่ำจะเป็นโดยตรงหรือผ่ำนทำงอุปกรณ์ที่เข้ำถึงเนื้อหำบนไซต์ และชำระค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงดังกล่ำว หรือใช้บริกำรสำธำรณะที่ให้สิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีที่มีให้บริกำรผ่ำนทำงไลบรำรีสำธำรณะ นอกจำกนั้น คุณต้องมีหรือได้รับสิทธิ์เข้ำถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับ World Wide Web รวมถึงคอมพิวเตอร์และโมเด็มหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอื่นๆ Mizuno Thailand บำรุงรักษำไซต์นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควำมบันเทิง เพื่อใช้เป็นข้อมูลข่ำวสำรและรองรับด้ำนกำรศึกษำเป็นกำรส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวเท่ำนั้น โปรดท่องไซต์ตำมสะดวก คุณอำจสั่งพิมพ์หรือดำวน์โหลดเนื้อหำที่เป็นของ Mizuno Thailand ซึ่งแสดงผลบนไซต์เพื่อควำมบันเทิง เพื่อใช้เป็นข้อมูลข่ำวสำรและรองรับด้ำนกำรศึกษำเป็นกำรส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียว ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ คุณจะปฏิบัติตำมข้อกำหนดในเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดและกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ห้ำมคุณจำหน่ำย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่ำย ดัดแปลง ส่งผ่ำน ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ ใช้ หรือสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ต่อเนื่องจำกเนื้อหำของไซต์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับควำมยินยอมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Mizuno Thailand หรือเจ้ำของเนื้อหำดังกล่ำวในแต่ละครั้ง

 

2. นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ MIZUNO THAILAND

กำรลงทะเบียนและข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลอื่นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะต้องสอดคล้องกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรำ เมื่อคุณใช้ไซต์ แสดงว่ำคุณได้อ่ำน ทำควำมเข้ำใจและเห็นพ้องกับเงื่อนไขของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand หำกคุณมีคำถำมเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand โปรดส่งอีเมลถึงเรำได้ที่ support.th@mizuno.com.sg

3. ข้อมูลลิขสิทธิ์

คุณควรตั้งสมมติฐำนว่ำ ทุกอย่ำงที่คุณเห็นหรืออ่ำนบนไซต์มีลิขสิทธิ์ป้องกัน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น และห้ำมนำมำใช้ยกเว้นตำมที่ชี้แจงไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนั้น โดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Mizuno Thailand ทั้งนี้ Mizuno Thailand ไม่ได้ให้กำรรับประกันหรือแสดงแทนว่ำ

กำรใช้เนื้อหำที่แสดงบนไซต์ของคุณจะไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สำมที่ไม่ใช่เป็นเจ้ำของโดยหรือเป็นกิจกำรในเครือของ Mizuno Thailand

4. กำรใช้ภำพ

ภำพคนหรือสถำนที่ที่ปรำกฏบนไซต์เป็นทรัพย์สินของ หรือใช้โดยได้รับอนุญำตจำก Mizuno Thailand กำรใช้ภำพเหล่ำนี้โดยคุณ หรือบุคคลอื่นที่คุณให้สิทธิ์อนุญำต ถือเป็นข้อห้ำมเว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้ กำรใช้ภำพโดยไม่ได้รับอนุญำตอำจเป็นกำรละเมิดกฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตัวและสำธำรณะ และกฎระเบียบและมำตรกำรด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร

5. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ

เครื่องหมำยกำรค้ำ โลโก้และเครื่องหมำยบริกำรที่ปรำกฏบนไซต์คือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนและเป็นไปตำมกฎหมำยจำรีตประเพณีของ Mizuno Thailand, Mizuno Corporation และอื่นๆ (รวมเรียกว่ำ “เครื่องหมำยกำรค้ำ”) ไม่มีเนื้อหำใดที่รวมอยู่บนไซต์ที่จะถือว่ำเป็นกำรมอบให้ไม่ว่ำจะโดยนัยยะ โดยหลักกฎหมำยปิดปำก หรืออื่นใด ซึ่งใบอนุญำตให้ใช้สิทธิ์หรือสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Mizuno Thailand หรือบุคคลที่สำมที่อำจเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ ห้ำมคุณใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเนื้อหำอื่นบนไซต์โดยเด็ดขำด ยกเว้นตำมที่ปรำกฏในเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้ คุณยังได้รับคำแนะนำว่ำ Mizuno Thailand จะบังคับใช้สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทำงปัญญำตำมขอบข่ำยสูงสุดของกฎหมำยโดยเคร่งครัด

6. กำรใช้เนื้อหำต่ำงๆ ของ MIZUNO THAILAND

กำรสื่อสำรหรือเนื้อหำต่ำงๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์ไม่ว่ำจะเป็นทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงอื่น รวมถึงข้อมูล คำถำม ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรืออื่นๆ ที่คล้ำยกันนี้ ได้รับกำรปฏิบัติและจะได้รับกำรปฏิบัติในฐำนะที่เป็นรำยกำรที่ไม่เป็นควำมลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เมื่อส่งหรือประกำศเนื้อหำให้กับ Mizuno Thailand หรือไปยังไซต์ ให้ถือว่ำคุณได้มอบใบอนุญำตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เฉพำะเจำะจงและปลอดค่ำลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลก และไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้แก่ Mizuno Thailand หรือกิจกำรในเครือ เพื่อกำรผลิตซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนและเผยแพร่เนื้อหำดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนภำยใต้วัตถุประสงค์ต่ำงๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรผลิตซ้ำ กำรเปิดเผย กำรส่งผ่ำน กำรตีพิมพ์ กำรเผยแพร่ และกำรประกำศในสื่อต่ำงๆ ที่เป็นที่รู้จักดีหรือได้รับกำรพัฒนำในภำยหลัง นอกจำกนั้น Mizuno Thailand ยังใช้ไอเดีย แนวคิด โนว์ ฮำว หรือเทคนิคที่รวมอยู่ในกำรสื่อสำรที่คุณส่งไปยังไซต์ได้ฟรี ภำยใต้วัตถุประสงค์ต่ำงๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเพื่อกำรพัฒนำ กำรผลิตหรือกำรทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์หรือบริกำรโดยใช้ข้อมูลดังกล่ำว เมื่อคุณใช้ไซต์ คุณอำจส่ง และ/หรือ Mizuno Thailand อำจรวบรวมข้อมูลจำกัดบำงประเภทเกี่ยวกับคุณและกำรใช้เว็บไซต์ของคุณที่เป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand

7. ลิงก์และผู้โฆษณำ

Mizuno Thailand ไม่ได้ตรวจทำนไซต์ใดๆ หรือทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำของหน้ำเพจนอกไซต์หรือไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ เมื่อคุณเข้ำถึงหรือเชื่อมต่อไปยังไซต์ หน้ำเพจนอกไซต์หรือไซต์ของบุคคลที่สำม ให้ถือว่ำคุณจะแบกรับควำมเสี่ยงเอง และ Mizuno Thailand ไม่ได้ให้คำแนะนำ คำรับรองหรือต้องรับผิด กำรโต้ตอบของคุณหรือกำรจัดกำรทำงธุรกิจของคุณที่มีร่วมกับ หรือกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรขำยของผู้โฆษณำที่ปรำกฏบน หรือผ่ำนทำงไซต์ รวมถึงกำรชำระเงินและกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข ข้อกำหนด กำรรับประกันหรือกำรแสดงแทนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่ำว เกิดขึ้นระหว่ำงคุณและผู้โฆษณำรำยดังกล่ำวเท่ำนั้น Mizuno Thailand จะไม่รับผิดต่อกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในฐำนะแหล่งของกำรดำเนินข้อตกลงดังกล่ำวหรือผลลัพธ์จำกกำรมีอยู่ของผู้โฆษณำดังกล่ำวบนไซต์ เรำยินดีที่มีลิงก์ต่ำงๆ บนไซต์ คุณสำมำรถสร้ำงลิงก์แบบไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังไซต์นี้ได้ฟรีหำกทั้งลิงก์และกำรใช้ลิงก์ไม่ได้ระบุหรือแสดงนัยยะถึงกำรสนับสนุน กำรรับรองหรือกำรเป็นพันธมิตรของคุณหรือไซต์ของคุณโดย Mizuno Thailand ทั้งนี้ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Mizuno Thailand ห้ำมคุณกำหนดกรอบเนื้อหำของไซต์ หรือรวมเนื้อหำของไซต์ไว้ในเว็บไซต์อื่นหรือบริกำรอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำของ Mizuno Thailand หรือผู้ให้อนุญำตรำยใด

8. กำรปฏิบัติต่อผู้ใช้ของ MIZUNO THAILAND

ห้ำมคุณละเมิดหรือพยำยำมละเมิดควำมปลอดภัยของไซต์ รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดถึง (ก) กำรเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่ใช้เพื่อผู้ใช้รำยดังกล่ำวหรือกำรล็อกเข้ำสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้ำถึง (ข) พยำยำมตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบควำมปรวนแปรของระบบ หรือเครือข่ำย หรือละเมิดมำตรกำรควำมปลอดภัยหรือกำรตรวจพิสูจน์ตัวตนโดยไม่ได้รับอนุญำตที่เหมำะสม (ค) พยำยำมแทรกแซงบริกำรของผู้ใช้ โฮสต์หรือเครือข่ำย รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด ผ่ำนทำงกำรส่งไวรัสเข้ำสู่ไซต์ กำรโอเวอร์โหลด “กำรฟลัดดิ้ง” “กำรสแปม” “กำรถล่มด้วยเมล” หรือ “กำรแคชชิ้ง” (ง) กำรส่งอีเมลไม่พึงปรำรถนำ รวมถึงโปรโมชั่น และ/หรือโฆษณำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร หรือ (จ) กำรรวมส่วนแพ็คเกตเฮดเดอร์ของ TCP/IP หรือส่วนหนึ่งของข้อมูลเฮดเดอร์ในอีเมลหรือกำรโพสต์ของกลุ่มข่ำว กำรละเมิดควำมปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ำยอำจส่งผลให้ต้องรับโทษทำงแพ่งหรือทำงอำญำ Mizuno Thailand จะสอบสวนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอำจเกี่ยวโยงกับกำรละเมิดดังกล่ำว และอำจเกี่ยวข้อง และร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่พัวพันกับกำรละเมิดนั้น

9. กำรใช้เว็บไซต์นี้ผิดวัตถุประสงค์

ห้ำมคุณใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประกำศหรือส่งเนื้อหำที่ผู้ใช้สร้ำงขึ้น (เช่นที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง) ที่เป็นกำรละเมิดหรืออำจละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลที่สำม หรือเป็นกำรคุกคำม ปลอมแปลง หลอกลวง ยั่วยุทำงอำรมณ์ หมิ่นประมำท ละเมิดควำมเป็นส่วนตัว อนำจำร โป๊เปลือย ดูถูกดูหมิ่น เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมำยหรืออำจก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดกำรกระทำที่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรืออำจก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงแพ่งหรือละเมิดกฎหมำยใดๆ Mizuno Thailand อำจปฏิเสธกำรเข้ำถึงเว็บไซต์นี้ของคุณได้ตลอดเวลำภำยใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ำจะเป็นในสถำนกำรณ์ใดที่ Mizuno Thailand เชื่อว่ำกำรใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเป็นกำรละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ และ/หรือกฎหมำยที่นำมำใช้ และระเบียบกำร และ/หรืออื่นใด

10. กำรเพิกถอนสิทธิ์

Mizuno Thailand ไม่ได้ให้กำรรับประกันหรือกำรแสดงแทนใดๆ ต่อไซต์หรือควำมถูกต้องแม่นยำของไซต์ Mizuno Thailand จะไม่ต้องรับผิดหรือแสดงควำมรับผิดชอบ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยโดยตรง โดยอ้อม จำกอุบัติกำรณ์ ผลสืบเนื่อง แบบพิเศษ แบบจำเพำะ หรือควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยจำกบทลงโทษ) เมื่อคุณเข้ำถึงและใช้ไซต์ หรือข้อผิดพลำดของหรือกำรละเว้นเนื้อหำหรือกำรดำเนินกำรของไซต์

11. กำรเพิกถอนกำรรับประกัน

คุณเป็นผู้แบกรับควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ไซต์และกำรท่องไซต์ของตัวเอง คุณเข้ำใจและยอมรับว่ำ Mizuno Thailand ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อควำมทันท่วงที กำรลบหรือกำรจัดส่งผิดพลำดซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรใดๆ Mizuno Thailand รวมถึงกิจกำรในเครือ ผู้โฆษณำ ผู้อำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนของบริษัท และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง กำรผลิต หรือกำรนำเสนอไซต์ ไม่ต้องและจะไม่ต้องรับผิดต่อกำรสูญเสียใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยโดยตรง จำกอุบัติกำรณ์ ผลสืบเนื่อง โดยอ้อม แบบพิเศษ แบบจำเพำะ หรือควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยจำกบทลงโทษ) ที่เกิดขึ้นจำกหรือเชื่อมโยงกับกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ไซต์ของคุณ โดยไม่มีข้อจำกัดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทุกอย่ำงที่อยู่บนไซต์เป็นกำรนำเสนอให้กับคุณ “ในแบบที่เป็น” และ “เมื่อพร้อม” โดยไม่มีเงื่อนไข กำรรับประกันหรือกำรแสดงแทนใดๆ ทั้งที่ระบุอย่ำงชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเงื่อนไขอย่ำงเป็นนัยยะ และ/หรือกำรรับประกันถึงควำมสำมำรถในเชิงกำรค้ำ ควำมเหมำะสมต่อวัตถุประสงค์พิเศษ หรือกำรไม่ละเมิด โปรดทรำบว่ำ ขอบเขตอำนำจศำลบำงแห่งอำจไม่อนุญำตให้มีข้อยกเว้นของกำรรับประกันแบบมีนัยยะ ดังนั้นข้อยกเว้นข้ำงต้นบำงประกำรอำจไม่นำมำใช้กับคุณ Mizuno Thailand ยังไม่ต้องแสดงควำมรับผิดชอบ และจะไม่ต้องรับผิดสำหรับควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดแก่ หรือไวรัสที่อำจแพร่ระบำดบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือทรัพย์สินอื่นใดบนบัญชีที่คุณเข้ำใช้ กำรใช้หรือกำรเรียกดูไซต์ หรือกำรดำวน์โหลดเนื้อหำ ข้อมูล ข้อควำม ภำพ วิดีโอหรือเสียงจำกไซต์

12. กำรยกเลิกสัญญำ

Mizuno Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในกำรดัดแปลงหรือระงับเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งไซต์ (หรือส่วนใดๆ ของไซต์) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทรำบถึงเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลได้เป็นระยะๆ และตลอดเวลำ คุณยอมรับว่ำ Mizuno Thailand จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สำมในกรณีที่มีกำรดัดแปลง ระงับหรือยุติกำรดำเนินกำรของไซต์

13. ข้อมูลทั่วไป

ยกเว้นนโยบำยกำรยกเลิกและกำรส่งคืน และนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ Mizuno Thailand นี่คือข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ระหว่ำงคุณและ Mizuno Thailand ว่ำด้วยกำรใช้ไซต์ โดยจะมีผลบังคับใช้แทนข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้ำนี้ที่เกี่ยวกับกำรใช้ไซต์ระหว่ำงคุณและ MizunoThailand

คุณอำจต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อำจนำมำใช้เมื่อคุณใช้บริกำรเสริม เนื้อหำของบุคคลที่สำมหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สำม Mizuno Thailand อำจทบทวนเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนั้นได้ตลอดเวลำโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทรำบ คุณจะมีผลผูกพันตำมข้อกำหนดฉบับทบทวน และควรเข้ำมำที่หน้ำเพจนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจทำนเงื่อนไขและข้อกำหนดปัจจุบันที่มีผลผูกพันคุณ หำก Mizuno Thailand ไม่สำมำรถดำเนินกำรหรือบังคับใช้สิทธิ์หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนด จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเพิกถอนสิทธิ์ในเงื่อนไขนั้น เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่ำนี้ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณและ Mizuno Thailand จะมีขึ้นและกำกับดูแลโดยกฎหมำยแห่งประเทศไทย โดยไม่พิจำรณำว่ำขัดแย้งกับมำตรกำรใดในกฎหมำยหรือไม่ คุณและ Mizuno Thailand ยินยอมที่จะยื่นเรื่องต่อเขตอำนำจศำลส่วนบุคคลและแบบพิเศษของศำลประจำประเทศไทย

แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ร้องขอ

Mizuno หรือพนักงำนของบริษัทไม่ยอมรับหรือพิจำรณำแนวคิดที่ไม่ได้ร้องขอ รวมถึงแนวคิดสำหรับแคมเปญโฆษณำใหม่ กำรส่งเสริมกำรขำยใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่หรือที่ผ่ำนกำรปรับปรุง กำรยกระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร วัสดุ แผนกำรตลำดหรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่ำนำเสนอแนวคิดที่ไม่ได้ร้องขอ ผลงำนศิลปะสร้ำงสรรค์ต้นแบบ คำแนะนำหรือผลงำนอื่นใด (“กำรนำเสนอ”) ในรูปแบบใดๆ ไปยัง Mizuno หรือพนักงำนคนใดของบริษัท วัตถุประสงค์เพียงประกำรเดียวของนโยบำยนี้คือกำรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำใจผิดหรือข้อพิพำทที่อำจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดของ Mizuno อำจจะคล้ำยคลึงกับแนวคิดที่นำเสนอต่อ Mizuno ทั้งนี้ Mizuno รับทรำบถึงควำมน่ำจะเป็นที่ว่ำ บริษัทอำจจะพลำดคำแนะนำที่ดีหำกปรับใช้นโยบำยและขั้นตอนที่เข้มงวดนี้ อย่ำงไรก็ดี ประสบกำรณ์สอนให้เรำรู้ว่ำ นโยบำยที่บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ คือแนวทำงที่เรำพิจำรณำว่ำเพื่อผลประโยชน์ในระยะยำวที่ดีที่สุดของทุกคน และเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งจำกจุดยืนด้ำนกฎหมำยนี้ เรำหวังว่ำคุณจะเข้ำใจท่ำทีของ Mizuno หำกคุณยังนำเสนอแนวคิดดังกล่ำว แม้เรำขอร้องไม่ให้คุณดำเนินกำรเช่นนั้น และไม่ว่ำคำตอบของคุณจะเป็นเช่นไร เรำจะปรับใช้เงื่อนไขต่อไปนี้กับกำรนำเสนอแนวคิดของคุณ โดยถือว่ำ คุณได้ให้กำรยอมรับเงื่อนไขเหล่ำนี้เมื่อคุณนำเสนอแนวคิด

เงื่อนไขของกำรนำเสนอแนวคิด

คุณเห็นพ้องว่ำภำยใต้สิทธิ์แห่งสิทธิบัตรปัจจุบัน คุณอำจครอบครอง (1) กำรนำเสนอของคุณและเนื้อหำดังกล่ำวจะกลำยเป็นกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ์แก่ Mizuno โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับคุณ (2) Mizuno อำจใช้หรือแจกจ่ำยซ้ำซึ่งกำรนำเสนอแนวคิดดังกล่ำว และเนื้อหำในกำรนำเสนอนั้นภำยใต้วัตถุประสงค์อื่นใด และในทำงอื่นใดได้ (3) ไม่มีข้อผูกพันสำหรับ Mizuno ในกำรทบทวนกำรนำเสนอแนวคิด และ (4) ไม่มีข้อผูกพันที่จะเก็บรักษำกำรนำเสนอแนวคิดนั้นไว้เป็นควำมลับ

คำติชมผลิตภัณฑ์

แม้นโยบำยกำหนดว่ำ Mizuno ไม่สำมำรถพิจำรณำแนวคิดของคุณ และ Mizuno ไม่สำมำรถเสนอผลตอบแทนแนวคิดนี้ของคุณ ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นบุญคุณ และเรำยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่คุณให้ควำมสนใจ Mizuno หำกคุณต้องกำรส่งคำติชม และเรำหวังว่ำคุณจะทำเช่นนั้น โปรดใช้แบบฟอร์มที่ปรำกฏในที่นี้ หรือเลือกจำกพื้นที่ที่เรำจัดเตรียมไว้ให้คุณร่วมแสดงควำมคิดเห็น โปรดระบุควำมคิดเห็นที่เฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดปัจจุบันของ Mizuno ห้ำมรวมแนวคิดใดๆ ที่นโยบำยของ Mizuno จะไม่อนุญำตให้ยอมรับหรือพิจำรณำ นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ Mizuno สำมำรถเรียนรู้วิธีสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณ โดยควำมคิดเห็นที่คุณนำเสนอบนไซต์นี้จะไม่ถือว่ำเป็นควำมลับ Mizuno จะใช้ข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงไม่จำกัด

สัญญำสรุป

คุณสำมำรถทำกำรสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้เฉพำะเมื่อคุณเป็นผู้บริโภค ไม่ใช่ผู้ค้ำปลีก คุณต้องมีอำยุ 20 ปีเป็นอย่ำงน้อยเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์นี้
คำสั่งซื้อที่คุณส่งผ่ำนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงคำเชิญถึงคุณเพื่อให้ดำเนินกำรขั้นสุดท้ำยกับสัญญำขำย สัญญำขำยจะสมบูรณ์เมื่อ Mizuno ส่งอีเมลยืนยันกำรจัดส่งให้กับคุณแล้ว
คุณให้กำรรับรองว่ำข้อมูลที่คุณเปิดเผยแก่ Mizuno ในคำขอหรือในคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องและครบถ้วน Mizuno ไม่เคยมีข้อผูกพันที่จะต้องยอมรับคำสั่งซื้อ Mizuno มีสิทธิ์ตลอดเวลำที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อล่วงหน้ำ หรือปฏิเสธ/ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หำก Mizuno ไม่ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณภำยใน 10 วันทำกำร ให้ถือว่ำคำสั่งซื้อนั้นถูกปฏิเสธ 

คุณขอให้กำรรับรองในที่นี้ว่ำ คุณได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ปรำกฏในที่นี่ และเห็นด้วยว่ำกำรใช้ไซต์ของคุณคือกำรรับรองถึงข้อตกลงของคุณที่จะมีผลผูกพันโดยเงื่อนไขและข้อกำหนด